Priveste Doamne


Priveste Doamne

Priveste-mã Doamne,
Sufletu-mi ti-apartine,
Priveste-mã Doamne
Si-aminteste-ti de mine!

Când Te vei reintoarce,
Privirea ta blândã,
Sã mã dezmierde
Si sã mã ierte!

Priveste-mã Doamne!
Pãcatul mi-l spalã,
Cu ochii tãi sinceri!
Iubirea mea-i goalã!

Desartã mi-e viata!
Vointà mi-e moartã!
Priveste-mã Doamne
Si schimbã a mea soartã!

Lumina-ti aratã!
Privirea-ti coboarã,
Spre lumea mea crudã,
Ce rãu desfãsoarã!

Priveste-mã Doamne!
Redã-mi tineretea,
Viiaza-mi iubirea,
Aratã-mi tandretea!

Priveste-ne Doamne,
Pe toti si pe toate
Adu-ne speranta
Si iartã pãcate!

Priveste-ne Doamne,
Privirea-ti domneascã
Peste toti, peste toate,
In tot impãrateascã!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s