Απολυτίκιο Αγ. Μαρίας της Αιγυπτίας – 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MARIA EGIPTEANCA – 1 APRILIE (GREEK, ROMANIAN, ENGLISH)


PELERIN ORTODOX

Απολυτίκιο Αγ. Μαρίας της Αιγυπτίας – 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Troparul şi Viaţa Sf. Maria Egipteanca

1 aprilie

 

Η Οσία Μαρία γεννήθηκε στην Αίγυπτο και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527 – 565 μ.Χ.). Από Μικρή είχε άσωτη ζωή, ώσπου ένα θαύμα της Παναγίας την έκανε να Μετανοήσει. Μετά από σαράντα χρόνια ζωής στην έρημο με μετάνοια και ταπείνωση και αφού κοινώνησε από τον Αββά Ζωσιμά η Οσία κοιμήθηκε την ίδια ημέρα.

În această lună, în ziua întâi, pomenirea preacuvioasei maicii noastre Maria Egipteanca.

Această preacuvioasă maică a fost din Egipt şi mai înainte trăia cu neînfrânare şi cu neastâmpăr, chemând sufletele multor oameni spre pierzare la desfătarea împreunării desfrânate. Petrecând ea şaptesprezece ani întru necurăţie, că dintâiaşi dată de mică a fost căzută în faptele cele rele, pe urmă s-a dat cu totul spre nevoinţe şi virtute. Şi atâta s-a înălţat prin nepătimire, cât trecea şi apa Iordanului…

View original post 4,506 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s